Bard คืออะไร ทำอะไรได้บ้าง

Bard คืออะไร ทำอะไรได้บ้าง

Bard คืออะไร
Bard คือโมเดลภาษาขนาดใหญ่ (Large Language Model) ที่พัฒนาโดย Google AI ได้รับการฝึกฝนด้วยชุดข้อมูลขนาดใหญ่ทั้งข้อความและโค้ด ทำให้สามารถทำงานได้หลากหลาย เช่น

เขียนข้อความ: เขียนข้อความได้หลากหลายรูปแบบ เช่น บทความ บทกวี จดหมาย อีเมล โค้ด บทละคร ฯลฯ
แปลภาษา: แปลภาษาได้หลายภาษา
ตอบคำถาม: ตอบคำถามได้อย่าง informative และครอบคลุม
สรุปข้อความ: สรุปข้อความยาวๆ ให้สั้นลง
เขียนเนื้อหาสร้างสรรค์: เขียนเนื้อหาสร้างสรรค์ต่างๆ เช่น บทเพลง บทกวี เรื่องราว ฯลฯ
Bard ยังอยู่ในช่วงพัฒนา แต่เรียนรู้ที่จะทำงานต่างๆ ได้มากขึ้นเรื่อยๆ

Bard ทำอะไรได้บ้าง
ตัวอย่างสิ่งที่ Bard ทำได้

เขียนบทความเกี่ยวกับหัวข้อต่างๆ
แปลภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษและภาษาอื่นๆ
ตอบคำถามเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ฯลฯ
สรุปบทความยาวๆ ให้สั้นลง
เขียนบทเพลง บทกวี เรื่องราว ฯลฯ
แต่งโค้ด
ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล
วิเคราะห์ข้อมูล
เขียนบทสรุป
เขียนจดหมาย
เขียนอีเมล
เขียนบทละคร
เขียนบทกวี
เขียนเพลง
เขียนเรื่องราว
เขียนโค้ด
ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล
วิเคราะห์ข้อมูล
เขียนบทสรุป
วิธีใช้ Bard

พิมพ์คำถามหรือคำสั่งลงในช่องข้อความ
Bard จะพยายามทำตามคำขอของคุณอย่างสุดความสามารถ